ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

Ως πλήρες μέλος εγγράφεται κάποιος στην Π.Ε.Ε.Δ.Π. που πληροί τα παρακάτω κριτήρια:

• Τρίχρονη τουλάχιστον εκπαίδευση σε ανθρωπιστικά επαγγέλματα 1.800 ώρες
• Τετραετή εκπαίδευση στην πρακτική της Δραματοθεραπείας – Παιγνιοθεραπείας. Ελάχιστος χρόνος παρακολούθησης 1.500 ώρες.
• Προσωπική θεραπεία (ατομική και ομαδική) 250 ωρών
• 500 – 800 ώρες Θεωρίας Δραματοθεραπείας / Παιγνιοθεραπείας, Ψυχολογίας, Ψυχιατρικής και Παιδοψυχιατρικής.
• 300 – 600 ώρες κλινικής άσκησης
• 150 ώρες εποπτείας
• Οι εκπαιδευτές της εκπαίδευσης είναι αναγνωρισμένοι από Επαγγελματικούς Συλλόγους της Ελλάδας ή του εξωτερικού.
• Αποδοχή του κώδικα ηθικής & δεοντολογίας του Συλλόγου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πλήρη μέλη μπορούν να πιστοποιηθούν από την European Association of Psychotherapy (ΕΑΡ).

Ως μέλος θεωρείται κάποιος όταν έχει:

• Τρίχρονη εκπαίδευση σε ανθρωπιστικά επαγγέλματα 1.800 ώρες
• Διετή εκπαίδευση στην πρακτική της Δραματοθεραπείας – Παιγνιοθεραπείας. Ελάχιστος χρόνος παρακολούθησης 900 ώρες.
• Προσωπική θεραπεία με Δραματοθεραπευτή ή Παιγνιοθεραπευτή τουλάχιστον 80 ώρες.
• 250-400 ώρες Θεωρίας Δραματοθεραπείας/Παιγνιοθεραπείας, Ψυχολογίας, Ψυχιατρικής και Παιδοψυχιατρικής
• 150-300 ώρες κλινικής άσκησης
• 150 ώρες εποπτείας.
• Οι εκπαιδευτές της εκπαίδευσης να είναι αναγνωρισμένοι από Επαγγελματικούς Συλλόγους της Ελλάδας ή του εξωτερικού.
• Αποδοχή του κώδικα ηθικής δεοντολογίας του Συλλόγου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα μέλη δεν μπορούν να πιστοποιηθούν από την European Association of Psychotherapy (EAP) ως Δραματοθεραπευτές / Παιγνιοθεραπευτές.

Ως σπουδαστικά μέλη της Ένωσης μπορούν να εγγραφούν τα άτομα που παρακολουθούν κάποιο πιστοποιημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Παιγνιοθεραπεία ή στη Δραματοθεραπεία.

Συνταξιοδοτημένο μέλος θεωρείται οποιοδήποτε προηγουμένως πλήρες μέλος που έχει αποσυρθεί από κάθε επί πληρωμή απασχόληση ως Παιγνιοθεραπευτής/τρια ή Δραματοθεραπευτής/τρια, αλλά έχει ενδιαφέρον να λαμβάνει ενημέρωση και πληροφόρηση για το αντικείμενο.

Επίτιμα μέλη μπορούν να είναι Εκπαιδευτές στην Δραματοθεραπεία/Παιγνιοθεραπεία ή πρόσωπα που ενδιαφέρονται, συνεισφέρουν στους στόχους της Ένωσης ή εργάζονται σε σχετικό κλάδο.

Τα πλήρη μέλη, τα απλά μέλη και τα σπουδαστικά μέλη καλούνται να καταβάλουν την ετήσια εισφορά, μπορούν να λάβουν δωρεάν το περιοδικό του συλλόγου και τα στοιχεία τους θα εμφανίζονται διαδικτυακά στο site της Ένωσης, έτσι ώστε να διασφαλίζεται προς το κοινό ότι οι θεραπευτές είναι επαρκώς καταρτισμένοι.

Η αίτηση για εγγραφή μέλους μαζί με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά (αντίγραφα πτυχίων, βεβαιώσεις θεραπείας, εποπτείας, εργασίας) για οποιαδήποτε από τις παραπάνω κατηγορίες, υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, εισάγεται προς συζήτηση στη πρώτη συνεδρίαση και γίνεται αποδεκτή αν το υποψήφιο μέλος συγκεντρώνει τους παραπάνω όρους.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Κατεβάστε και συμπληρώστε την αίτησή σας για την Ένωση.
Στη συνέχεια μπορείτε να μας την στείλετε στο e-mail.

Κατεβάστε την αίτηση