Η ΕΝΩΣΗ

Η Πανελλήνια Επαγγελματική Ένωση Παιγνιοθεραπευτών & Δραματοθεραπευτών (Π.Ε.Ε.Δ.Π.), αφορά όλους τους επαγγελματίες Παιγνιοθεραπευτές και Δραματοθεραπευτές που ζουν, εργάζονται ή εκπαιδεύονται στην Ελλάδα.

Στόχος της ένωσης είναι η προάσπιση – διεύρυνση του επαγγέλματος των Δραματοθεραπευτών και Παιγνιοθεραπευτών στην Ελλάδα και η εξέλιξη και πιστοποίηση των επαγγελματιών – μελών της.

Εργάζεται διαρκώς προκειμένου να κάνει ευρύτερα γνωστές τη Δραματοθεραπεία και την Παιγνιοθεραπεία στην Ελλάδα, ώστε να συμπεριλαμβάνονται όλο και περισσότερο σε προγράμματα πρόληψης, ψυχικής υγείας, ψυχολογικής υποστήριξης, συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας παιδιών, εφήβων και ενηλίκων.

Οι σκοποί της ένωσης προωθούνται, με την υποστήριξη και ενίσχυση των προσπαθειών που καταβάλουν οι επαγγελματίες – μέλη της, και με συγκεκριμένες δράσεις της ίδιας της ένωσης, όπως ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω :

• Η προώθηση της Δραματοθεραπείας και Παιγνιοθεραπείας μέσα από συνέδρια, έντυπα, περιοδικά, εφημερίδες, τηλεόραση.
• Η ενίσχυση της επιστημονικής έρευνα σε θέματα Δραματοθεραπείας και Παιγνιοθεραπείας.
• Η αναγνώριση κριτηρίων και προϋποθέσεων, για τους φορείς εκπαίδευσης Δραματοθεραπευτών & Παιγνιοθεραπευτών στην Ελλάδα.
• Η διατήρηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από το καταστατικό της ένωσης από και προς τα μέλη.
• Η ενίσχυση της αξιοπιστίας του επαγγέλματος τηρώντας τον κώδικα ηθικής δεοντολογίας Δραματοθεραπευτών και Παιγνιοθεραπευτών.
• Η ενθάρρυνση της διαρκής εκπαίδευσης – κατάρτισης των επαγγελματιών μέσα από εποπτικές διαδικασίες, σεμινάρια, εκπαιδεύσεις κ.α.
• Η υποστήριξη των επαγγελματικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των Δραματοθεραπευτών & Παιγνιοθεραπευτών.

Η Π.Ε.Ε.Δ.Π. εντάσσεται σε ένα ευρύτερο δίκτυο φορέων ψυχικής υγείας στα πλαίσια του έργου της , τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Για παράδειγμα είναι μόνιμο μέλος της Εθνικής Εταιρίας Ψυχοθεραπείας Ελλάδος (Ε.Ε.Ψ.Ε.), που ανήκει στην ευρύτερη ομπρέλα του European Association for Psychotherapy (Ε.Α.Ρ.).

Βρίσκεται σε συνεχή διάλογο και επικοινωνία με αντίστοιχους φορείς στο εξωτερικό, όπως το British Αssociation of Play Therapists (B.A.P.T.) και το British Αssociation of Dramatherapists (B.A.Dth.) καθώς και πολλούς άλλους φορείς.

Το Δ.Σ. αποτελείται από τους:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αριστέα Κοντραφούρη, Παιγνιοθεραπεύτρια, Δραματοθεραπεύτρια

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελπίδα Μαρίνου, Δραματοθεραπεύτρια

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Παναγιώτα Καπράλου, Δραματοθεραπεύτρια

ΤΑΜΙΑΣ: Ζωή Μαργέλη, Παιγνιοθεραπεύτρια

ΜΕΛΟΣ: Ελευθερία Τσαμπαρλή, Δραματοθεραπεύτρια