h

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΩΝ

1. ΠΛΗΡΗ ΜΕΛΗ
Επαγγελματίες που έχουν ολοκληρώσει τετραετή Εκπαίδευση πάνω στη Δραματοθεραπεία / Παιγνιοθεραπεία και πληρούν τα κριτήρια που υπαγορεύει η European Association of Psychotherapists (EAP) για την αναγνώριση των ψυχοθεραπευτών:
• Τρίχρονη τουλάχιστον Εκπαίδευση σε ανθρωπιστικά επαγγέλματα (1.800 ώρες), σε δημόσιο ή ιδιωτικό πιστοποιημένο φορέα Εκπαίδευσης.
• Τετραετή Εκπαίδευση στην πρακτική της Δραματοθεραπείας – Παιγνιοθεραπείας με ελάχιστο χρόνο παρακολούθησης 1.500 ωρών. Οι εκπαιδευτές της Εκπαίδευσης αυτής πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από Επαγγελματικούς Συλλόγους της Ελλάδας ή του εξωτερικού.
• Προσωπική θεραπεία (ατομική και ομαδική) 250 ωρών σε Δραματοθεραπευτή ή Παιγνιοθεραπευτή.
• 500 – 800 ώρες σε ενότητες που αφορούν σε Θεωρίες Δραματοθεραπείας / Παιγνιοθεραπείας, Ψυχολογίας, Ψυχιατρικής και Παιδοψυχιατρικής στους πιστοποιημένους φορείς Εκπαίδευσης Δραματοθεραπείας ή Παιγνιοθεραπείας.
• 300 – 600 ώρες κλινικής άσκησης.
• 150 ώρες επαγγελματικής εποπτείας στα πλαίσια της Εκπαίδευσης με πιστοποιημένο Δραματοθεραπευτή – Παιγνιοθεραπευτή.
• Να έχει αποδεχθεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Συλλόγου.

2. ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Σπουδαστές που παρακολουθούν κάποιο πιστοποιημένο πρόγραμμα Εκπαίδευσης στη Δραματοθεραπείας ή στη Παιγνιοθεραπεία από την Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπευτών Ελλάδας (ΕΕΨΕ) και την European Association of Psychotherapy (EAP).

3. ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ
Επαγγελματίες του χώρου Ψυχοθεραπείας (ανεξαρτήτως υπηκοότητας ή ειδικότητας) που έχουν συμβάλει εξαιρετικά στην προαγωγή της Δραματοθεραπείας/Παιγνιοθεραπείας στη θεωρία και στην πράξη καθώς και στην προώθηση και την ανάδειξη του επαγγέλματος. Η ανακήρυξη κάποιου μέλους ως «επίτιμου» αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΛΗ/ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ
Δραματοθεραπευτές/Παιγνιοθεραπευτές που υπήρξαν μέλη του Συλλόγου και έχουν πλέον συνταξιοδοτηθεί.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται:

1. Να στείλουν το αίτημα τους με e-mail στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης: dramaandplaytherapists@gmail.com.Το αίτημα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Αν επιθυμούν να γίνουν πλήρη ή σπουδαστικά μέλη.
 • Την εμπειρία τους στη Δραματοθεραπεία ή Παιγνιοθεραπεία.
 • Τις ώρες εποπτείας τους – ημερομηνίες, το όνομα του επόπτη, την προσέγγιση, τα προσόντα/εμπειρία του.
 • Την προσωπική τους θεραπεία: ημερομηνίες ατομικής και ομαδικής θεραπείας, είδος θεραπείας και το όνομα του θεραπευτή.

2. Να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους (αφήνοντας κενό το πεδίο με τον Αριθμό Μητρώου) στην «ΦΟΡΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ» που ακολουθεί:

3. Να καταβάλουν την ετήσια συνδρομή τους (εφόσον η αίτηση τους γίνει δεκτή).

Η αίτηση εισάγεται για συζήτηση στην πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. και γίνεται δεκτή εφόσον ο ενδιαφερόμενος/η πληροί τους όρους που αναφέρονται στις προϋποθέσεις εγγραφής μέλους. Με την έγκριση από το συμβούλιο παρέχεται στο νέο μέλος αριθμός μητρώου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Όλα τα Μέλη έχουν δικαίωμα αλλά και υποχρέωση να συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες της Ένωσης όπως:

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

ΕΚΛΟΓΕΣ
Nα ψηφίζουν ή να θέτουν υποψηφιότητα. Κατ’ εξαίρεση τα Σπουδαστικά Μέλη των οποίων εκκρεμεί μόνο η πτυχιακή τους εργασία έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν ή να θέτουν υποψηφιότητα.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Nα προτείνουν οτιδήποτε κρίνουν ότι συντελεί στην εκπλήρωση, αναβάθμιση και πρόοδο των σκοπών της Ένωσης. Οι προτάσεις των μελών απευθύνονται γραπτά ή προφορικά προς τα όργανα Διοίκησης της Ένωσης, τα οποία υποχρεούνται να απαντήσουν αιτιολογημένα επί των προτάσεων αυτών.

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Όλα τα Μέλη έχουν υποχρέωση να εργάζονται για την προαγωγή των σκοπών της Ένωσης και να αποφεύγουν κάθε ενέργεια ή δραστηριότητα που αντιστρατεύεται και καταστρατηγεί τους σκοπούς της.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Για την άρτια λειτουργία και νόμιμη διαχείριση του Συλλόγου, κάθε νέο μέλος οφείλει να γνωστοποιεί προσωπικά δεδομένα όπως την διεύθυνση του, τον αριθμό τηλεφώνου του, το e-mail του κ.α. συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα:

Κάθε αλλαγή στοιχείων πρέπει επίσης να γνωστοποιείται στο Δ.Σ. συμπληρώνοντας την ίδια φόρμα.

*** ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ ΚΡΑΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΑ (ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ).

 

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ/ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΟΥΣ

1. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να αποχωρήσει από την Ένωση, με αίτησή του, με την οποία να ζητεί την αποχώρηση και την διαγραφή του από τα μητρώα των μελών της Ένωσης, εφ’ όσον τακτοποιήσει τις οικονομικές εκκρεμότητες που τυχόν έχει προς την Ένωση και μέχρι το τέλος του έτους κατά το οποίο επέρχεται η αποχώρηση. Η αίτηση αυτή απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης. Από την ημέρα υποβολής της αίτησης θεωρείται ότι παραιτήθηκε αυτοδίκαια από όσα αξιώματα τυχόν κατείχε στα όργανα της Ένωσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης μπορεί να αποφασίζει για την αποβολή μέλους:

 • Αν το μέλος ενεργεί αντίθετα προς τους σκοπούς της Ένωσης.
 • Αν το μέλος καθυστερεί για δύο συνεχόμενα έτη την υποχρεωτική συνδρομή.
 • Αν το μέλος καταδικαστεί αμετάκλητα για αδίκημα που προβλέπεται και τιμωρείται από το Νόμο 1712/1987.
 • Την αποβολή μέλους έχει το δικαίωμα να ζητήσει το ένα πέμπτο των ταμειακά τακτοποιημένων μελών.
 • Η περί αποβολής μέλους πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης. Τα αποτελέσματα της αποβολής επέρχονται από της εγκρίσεως από τη Γενική Συνέλευση.
 • Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούνται να ακούσουν την τοποθέτηση του εν λόγω μέλους πριν από την λήψη της απόφασης για την αποβολή.
 • Το μέλος που αποβάλλεται ή διαγράφεται δύναται, μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από την επίδοση της απόφασης, να προσφύγει στο αρμόδιο Δικαστήριο, το οποίο δικάζει με την διαδικασία της Εκούσιας Δικαιοδοσίας.
ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ

 • Το μέλος που ζήτησε τη διαγραφή του από την Ένωση δύναται να την ανακαλέσει με έγγραφη δήλωσή του προς το Δ.Σ.
 • Μέλη της ένωσης που διαγράφηκαν μπορούν να επανεγγραφούν, μετά από απόφαση της Γ.Σ., μόλις εκλείψει ο λόγος διαγραφής τους.
 • Εάν συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις, η Γ.Σ. μπορεί οποτεδήποτε, με αίτηση του ενδιαφερομένου, να ανακαλέσει με νέα αιτιολογημένη απόφασή της, την παλαιότερη με την οποία επήλθε είτε η διαγραφή- αποβολή κάποιου μέλους, είτε η επιβολή ποινής.
 • Το μέλος που διαγράφηκε για οικονομικούς λόγους μπορεί, καταβάλλοντας πάλι τα δικαιώματα εγγραφής, να επανεγγραφεί, αφού προηγουμένως τακτοποιήσει οικονομικές οφειλές προς την Ενωση. Αδικαιολόγητη εκ νέου καθυστέρηση των οικονομικών υποχρεώσεων του, στερεί οριστικά το μέλος αυτό από τα δικαιώματα που προβλέπονται και παρέχονται στα μέλη με βάση το καταστατικό.

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Τα Πλήρη Μέλη και τα Σπουδαστικά Μέλη έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν την ετήσια συνδρομή τους:

Πλήρη μέλη: 40,00 ευρώ
Σπουδαστικά μέλη: 30,00 ευρώ

κατά τη διάρκεια των πρώτων τριών μηνών του κάθε έτους.

Η εκκρεμότητα αυτή πρέπει να τακτοποιείται το αργότερο μέχρι τέλους Μαρτίου με κατάθεση στον λογαριασμό:

EUROBANK ERGASIAS A.E.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΡΑΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΠΑΙΓΝΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΑΡΙΘ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 0026.0444.97.0200244042
IBAN: GR62 0260 4440 0009 7020 0244 042

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Να αναγράψουν το ονοματεπώνυμό τους & το έτος ή έτη της οικονομικής τους εκκρεμότητας.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: Εάν κάνουν τη κατάθεση τους από άλλη τράπεζα (εκτός EUROBANK) υποχρεούνται να καλύψουν τα τραπεζικά έξοδα.

Στη συνέχεια να αποστείλουν screenshot ή φωτογραφία της κατάθεσης στο e-mail dramaandplaytherapists@gmail.com, ΥΠΟΨΗ ΤΑΜΙΑ.

ΕΤΗΣΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Μετά τη καταβολή της ετήσιας εισφοράς στα Πλήρη Μέλη χορηγείται ετήσια βεβαίωση ότι είναι μέλη της Π.Ε.Ε.Δ.Π. και πληρούν τα κριτήρια Ψυχοθεραπευτή/τριας όπως ορίζεται από την Ε.Ε.Ψ.Ε και από τη Ε.Α.Ρ.

Για να είναι έγκυρη η βεβαίωση σας (με χρονολογία του τρέχοντος έτους), παρακαλούμε όπως φροντίσουν την ετήσια συνδρομή τους κατά τη διάρκεια των πρώτων τριών μηνών του κάθε έτους (το αργότερο μέχρι τέλους Μαρτίου).